Fast delivery

Quality supplements

Available customer service

Free shipping and returns

1-3 Days Shipping

30 Days open purchase

Customer Service

Integritetspolicy

 

Den här integritets- och cookiepolicyn innehåller information om hur vi på Bättre Hälsa AB ”Närokällan” organisationsnummer 556374-4225 behandlar personuppgifter i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning, inklusive förordningen (EU) 2016/679.

 

Allmänt

 

Vi värnar om din integritet och strävar efter att tydligt kommunicera hur vi samlar in, använder, delar och lagrar din information. Denna integritetspolicy hjälper dig att förstå hur vi använder dina personuppgifter som du lämnar till oss när du t.ex. skapar ett konto på eller handlar varor från vår hemsida narokallan.se. 

För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig på bästa sätt kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter när du ger oss information. 

Vem är personuppgiftsansvarig? 
Bättre Hälsa AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Bättre Hälsa AB, Sandsborgsvägen 50-52, 12233 Enskede, Sverige.

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556374-4225

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

 

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att säkerställa att vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig. Det innefattar administration av ditt användarkonto, hantering av dina beställningar och tillhandahållande av service och support. Nedan hittar du mer information om varje ändamål där också den rättsliga grunden för vår behandling framgår.

 

För dig som är kund

 

Vid beställning av varor från oss begär vi att du tillhandahåller relevanta personuppgifter och kontaktinformation för att vi effektivt ska kunna hantera din order. För att kunna administrera och leverera din beställning samt tillhandahålla service krävs personuppgifter som kontaktinformation och betalningsinformation. Denna behandling är nödvändig för att Bättre Hälsa AB ska kunna fullgöra avtalet med dig. Observera att om du inte tillhandahåller de begärda uppgifterna vid beställning kan genomförandet av beställningen inte slutföras.

 

Vi lagrar även din orderhistorik, inklusive information om vilka varor du beställt, antal, datum och pris. Vi sparar sådan dokumentation för att kunna ge dig kvalificerad service efter beställningen, samt för att hantera eventuella reklamationer, och krav under gällande lagstiftning.

 

Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna ge god service och därigenom bidra till säker användning av våra varor samt att vi ska kunna göra erforderliga bedömningar, fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter i samband med reklamationer.

 

Bättre Hälsa AB använder även dina kontaktuppgifter och orderhistorik för marknadsundersökningar. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att utföra undersökningar för att utvärdera och förbättra våra produkter.

 

Dina uppgifter behandlas så länge de behövs för att vi ska kunna administrera beställningen och ge service till dig, samt för att hantera eventuella reklamationer och krav gällande lagstiftning.

 

Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen i upp till 8 år.

 

För dig som har ett användarkonto 

 

När du registrerar ett användarkonto på webbplatsen ber vi om viss information om dig själv, såsom ditt namn och din e-postadress. Syftet med att behandla dessa uppgifter är att skapa och administrera ditt konto.

 

Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla och administrera ditt användarkonto. Vid genomförande av en beställning när du är inloggad på kontot, gäller även ändamålen och de rättsliga grunderna som tidigare beskrivits under "För dig som är kund".

 

Ditt konto kommer att raderas om du inte loggar in på kontot eller gör en beställning inom en treårsperiod, eller om du meddelar oss att du inte önskar att behålla användarkontot.

 

För dig som anmäler dig till en utbildning

 

När du anmäler dig till en utbildning som vi anordnar måste vi kunna hantera din anmälan och kunna kommunicera med dig angående detta.

 

När du betalar för en utbildning behandlar vi betalinformationen för att vi ska kunna administrera betalningen.

 

De rättsliga grunderna för denna behandling är vårt berättigade intresse att hantera din bokningsförfrågan och vid genomförd bokning av kurs, för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig samt för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt bokföringslagen.

 

Dina uppgifter behandlas så länge de behövs för att vi ska kunna administrera din bokningsförfrågan och eventuell bokning av kurs, dock längst tre år efter din beställning om vi inte har en rättslig förpliktelse att spara dem längre.

 

För dig som kontaktar kundservice 

 

När du kontaktar vår kundservice behandlar vi de personuppgifter som du eventuellt lämnar för att administrera ditt ärende. Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på vårt och ditt berättigade intresse av att effektivt hantera och lösa ditt ärende. Dessutom kan dina uppgifter behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagstiftning, exempelvis produktsäkerhetslagen.

 

Denna behandling bygger på vårt intresse av att erbjuda dig högkvalitativ service. Vi behåller dina uppgifter så länge ärendet pågår och raderar dem omedelbart efter att ärendet har avslutats.

 

För dig som är besökare på narokallan.se

 

När du besöker narokallan.se samlar vi in information om din IP-adress. Vi använder din IP-adress så att du hamnar på rätt lands version av Webbplatsen, för att förhindra intrång, incidenter och övrigt missbruk av våra tjänster på Webbplatsen, för att föra statistik över besökare på Webbplatsen och för att göra uppdateringar och förbättringar av Webbplatsen. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att förhindra missbruk och att ha en väl fungerande Webbplats.

 

Direktmarknadsföring 

 

För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundtjänst. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke från kund.

 

När du kontaktar oss via sociala medier 

 

När du skickar meddelanden till oss på Instagram och/eller Facebook behandlar vi de personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Syftet med behandlingen är att vi ska kunna hantera ditt ärende och säkerställa god service, till exempel om du kontaktar oss angående en leverans eller liknande. Vi behandlar också personuppgifter för att kunna skicka ut vinster efter tävlingar som vi har arrangerat i våra sociala mediekanaler.

 

Vem delar vi dina personuppgifter till? 

 

Bättre Hälsa AB kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag såsom samarbetspartners vid t.ex. tillhandahållande av IT-tjänster, transportlösningar och betallösningar. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner.

 

Bättre Hälsa AB vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare. Bättre Hälsa AB kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas, t.ex. företag som hanterar transporter av varor och betallösningar.

 

Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

 

Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Bättre Hälsa AB kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

 

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES. Bättre Hälsa AB lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Bättre Hälsa AB vidtar i så fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Publicering på Instagram och/eller Facebook innebär att en överföring av dina personuppgifter kommer att ske till USA, vilket är ett tredje land. Överföringen kommer att ske i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning, inklusive GDPR. I USA gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i USA att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna skicka meddelanden till oss eller delta i våra tävlingar på sociala medier.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

 

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål du lämnade uppgifterna. Se mer information under varje ändamål ovan. Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Vilka är dina rättigheter? 

 

Du har rätt enligt GDPR att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas, att användningen av uppgifterna i vissa fall begränsas och att felaktiga uppgifter rättas av oss.

 

I vissa fall har du även rätt att begära överflyttning av dina personuppgifter till en annan leverantör (dataportabilitet). Givetvis har du rätt att när som helst avstå från nyhetsbrev eller marknadsföringsutskick från oss. För att tillvarata denna rätt kan du meddela oss direkt via exempelvis telefon eller e-post.

 

Du kan också själv avbryta e-postutskick från oss genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ned i det e-postmeddelande som du har tagit emot från oss.

 

Vill du veta vilka fler rättigheter du har enligt GDPR? Läs mer via nedan länk.

 

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

 

Vem har tillgång till dina uppgifter? 


Dina uppgifter är tillgängliga inom Bättre Hälsa AB och kan delas med våra leverantörer av hemsida och affärssystem eller andra samarbetspartners.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Bättre Hälsa. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

 

Bättre Hälsa AB vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter, t.ex. används SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data. Länkar till andra webbplatser Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Information om personuppgifter gäller endast för Webbplatsen. Bättre Hälsa AB ansvarar inte för andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.